PAC2: vídeo [Integració Digital de Continguts]

evolució

En el tercer mòdul del semestre es treballen els diferents passos que intervenen en la digitalització de les imatges i els diferents factors que cal tindre presents. Després d’haver realitzat el primer mòdul d’àudio, es podrà observar com el procés de digitalització de so i d’imatges té una estructura molt similar i justifica la importància d’entendre els conceptes de base per poder-los aplicar en més d’un entorn. En aquesta PAC s’avaluarà la part més teòrica dels continguts vistos en el mòdul.

La PAC2 gira al voltant del procediment de digitalització de senyals analògics d’imatge, així com dels processos que hi estan involucrats. Pren especial rellevància el tractament d’efectes d’aliàsing  o la minimització de patrons de moiré.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és molt reconamanable fer una lectura acurada del mòdul corresponent. Paral·lelament, cal seguir treballant el mòdul referent a Processing.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

PAC1: àudio [Integració Digital de Continguts]

evolució

Al llarg del semestre es tracten tres temes principals: la programació amb Processing i el tractament de l’àudio i l’imatge. Són unes temàtiques a priori independents entre si, però que tendeixen a unir-se per poder obtindre uns productes amb un gran nivell d’interactivitat. L’assignatura d’IDC pretén assolir el grau de coneixement per poder realitzar un ús conjunt d’aquestes temàtiques per poder obtindre un producte complert.

La PAC1 gira al voltant del procediment de digitalització de senyals analògics d’àudio, així com dels processos que hi estan involucrats.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és molt reconamanable fer una lectura acurada del mòdul d’àudio. Els continguts teòrics estan enriquits amb diferents aplicatius que ofereixen exemples sonors dels exercicis plantejats. Serà interessant accedir-hi des de la versió web dels materials.
Paral·lelament, cal seguir treballant sobre el mòdul de Processing, ja que una de les activitats requereix el desenvolupament d’una senzilla aplicació amb aquest llenguatge de programació.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

PRA2: cas pràctic – 2a part [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta segona part del cas pràctic té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució d’un exercici, els coneixements adquirits en els mòduls 5 i 6 de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics.

 • Mòdul 5: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos d’execució del projecte i entendre el treball del director de projecte en el dia a dia.
 • Mòdul 6: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos de seguiment i control de projecte, i entendre les eines i tècniques principals, en especial les que es refereixen al control de canvis i el seguiment de l’abast. Produir un informe de progrés.

Aquesta segona part de la pràctica es desenvolupa després d’haver treballat a l’aula els conceptes, processos i metodologies referits a les etapes d’execució i seguiment i control d’un projecte TIC, per tant, en el moment de realització del projecte, en la etapa de producció de productes.
Per tal de completar aquests coneixements, es planteja un cas pràctic. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de tasques a resoldre. La finalitat d’aquesta segona part pràctica és desenvolupar alguns dels materials que en un projecte real caldria elaborar. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de problemes que l’estudiant ha de resoldre. En essència, es demana que apliqui part dels materials que en un desenvolupament real del projecte hauria de produir.
Cal respondre clarament els diferents apartats que composen els exercicis objecte de la pràctica. És imprescindible ser precís i concret en la solució i, si cal, justificar clarament les respostes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat. A banda d’aquesta tasca, cal tenir molt present que la PRA versa sobre un cas pràctic i no pas teòric. Això suposa que, en algun dels seus apartats, els coneixements teòrics treballats en els mòduls poden no ser suficients, ja que aquests continguts comporten interpretacions i variacions quan se sotmenten a la realitat.
Això es genera a causa de la falsa percepció que s’obté de la lectura dels mòduls, on els continguts no són excessivament complicats d’entendre. La seva complexitat rau en el fet que la posada en pràctica comporta interpretacions, implementacionsi conclusions a què difícilment s’hi pot arribar llegint només el corpus teòric.
És molt important llegir amb atenció tot el material i traslladar al fòrum qualsevol dubte, per senzill que pugui semblar. Els consultors no resolen cap dubte relacionat amb el cap pràctic un cop entregats els enunciats. És molt recomanable revisarr les solucions aportades pels consultors, situades al final de l’entrada.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 12/15 hores aproximadament.

Valoració: B


PRA1: cas pràctic – 1a part [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta primera part del cas pràctic té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de tres exercicis, els coneixements adquirits en els mòduls 3 i 4 de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics.

 • Mòdul 3: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos d’iniciació del projecte i entendre els treballs que precedeixen a la Iniciació.
 • Mòdul 4: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos de planificació d’un projecte TIC.

Aquesta primera part de la pràctica es desenvolupa després d’haver treballat a l’aula els conceptes, processos i metodologies referits a les etapes inicials de qualsevol projecte TIC, abans de començar el seu desenvolupament: la iniciació i la planificació.
Per tal de completar aquests coneixements, es planteja un cas pràctic a l’estudiant. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de problemes que l’estudiant ha de resoldre. En essència, es demana que apliqui part dels materials que en un desenvolupament real del projecte hauria de produir.
Cal respondre clarament els diferents apartats que composen els exercicis objecte de la pràctica. És imprescindible ser precís i concret en la solució i, si cal, justificar clarament les respostes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat. A banda d’aquesta tasca, cal tenir molt present que la PRA versa sobre un cas pràctic i no pas teòric. Això suposa que, en algun dels seus apartats, els coneixements teòrics treballats en els mòduls poden no ser suficients, ja que aquests continguts comporten interpretacions i variacions quan se sotmenten a la realitat.
Això es genera a causa de la falsa percepció que s’obté de la lectura dels mòduls, on els continguts no són excessivament complicats d’entendre. La seva complexitat rau en el fet que la posada en pràctica comporta interpretacions, implementacionsi conclusions a què difícilment s’hi pot arribar llegint només el corpus teòric.
És molt important llegir amb atenció tot el material i traslladar al fòrum qualsevol dubte, per senzill que pugui semblar. Els consultors no resolen cap dubte relacionat amb el cap pràctic un cop entregats els enunciats. És molt recomanable revisarr les solucions aportades pels consultors, situades al final de l’entrada.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 12/15 hores aproximadament.

Valoració: B


PAC2: 2ª prova d’avaluació continuada [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta segona prova d’avaluació contínua té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de dos exercicis, els coneixements adquirits en els mòduls 7 i 8 de l’assignatura:

 • Mòdul 7: comprendre i conèixer els processos de tancament dels projectes TIC
 • Mòdul 8: en què consisteix el “costat humà” de la gestió de projectes, quins són els seus diferents components i les relacions entre ells.

Cal respondre clarament i de forma ordenada les preguntes. Es pot escriure primer l’enunciat de la pregunta i després la resposta. Les respostes es poden estructura en una taula si es creu convenient. És imprescindible ser precís i concret en la resposta i cal justificar clarament les respostes a cadascuna de les preguntes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: B


PAC1: 1ª prova d’avaluació continuada [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta primera prova d’avaluació continuada té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de dos exercicis, els coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics:

 • Mòdul 1: aconseguir una visió general sobre la gestió de projectes introduint els conceptes bàsics.
 • Mòdul 2: conèixer els components i processos principals de la gestió de projectes d’acord amb l’enfocament proposat pel Project Management Body of Knowledge.

Cal respondre clarament i de forma ordenada les preguntes. Es pot escriure primer l’enunciat de la pregunta i després la resposta. Les respostes es poden estructura en una taula si es creu convenient. És imprescindible ser precís i concret en la resposta i cal justificar clarament les respostes a cadascuna de les preguntes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: B


PRÀCTICA (i III): Projecte de composició digital [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització d’una pràctica que es divideix en tres parts. El plantejament genèric és que cal suposar un encàrrec fet per un client per a desenvolupar un projecte de composició digital.
Queda totalment lliure, per part de l’estudiant, triar l’àmbit i producte que serà objecte de la Pràctica. El consultor de l’assignatura adoptarà el paper de client. Del comentari i el diàleg del que es presenti en cada un dels casos en sorgirà un feedback que ajudarà a aprofundir al màxim en l’exercici.

Tercera entrega: PROPOSTA AUDIOVISUAL DEFINITIVA
En base als comentaris de les entregues anteriors de la Pràctica es desenvoluparà la proposta audiovisual definitiva en forma de composició, tot utilitzant procediments diversos tractats al llarg de l’assignatura. La resolució, tamany i durada del/s arxiu/s de vídeo vindran determinats pel canal escollit de promoció del producte (TV, internet, cinema, etc.).
Si es tracta d’una campanya per a TV es poden proposar un, dos o tres spots, les durades més usuals son 30, 20, 20 i 5 segons. D’altra banda, un video musical durarà el que duri el tema musical sobre el que es treballa, variant entre 1 i 2 mins.
Així doncs, es marca una durada mínima total de 30 segons. Això suposa que no es considerarà vàlid només un spot de TV de 5 segons, ni un de 10, però si, per exemple, un de 20 segons més una versió de 10 segons o una sola proposta de 30 segons. mínim. S’hi ha d’incorporar àudio (música, locuió, efectes, etc.). S’entregarà també un arxiu de text amb unes conclusions. El document no serà inferior a una ni superior a dues pàgines.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: la tercera entrega suposa la posada en pràctica de tots els elements pràctics treballats durant el semestre. Cal tenir present que la seva finalitat última és la de trasmetre un missatge, fet que obliga a tenir especial cura amb el tractament de la imatge i la metàfora, així com de la sincronització amb l’àudio, que exerceix les funcions d’estructuració temporal.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PRÀCTICA (II): Projecte de composició digital [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització d’una pràctica que es divideix en tres parts. El plantejament genèric és que cal suposar un encàrrec fet per un client per a desenvolupar un projecte de composició digital.
Queda totalment lliure, per part de l’estudiant, triar l’àmbit i producte que serà objecte de la Pràctica. El consultor de l’assignatura adoptarà el paper de client. Del comentari i el diàleg del que es presenti en cada un dels casos en sorgirà un feedback que ajudarà a aprofundir al màxim en l’exercici.

Segona entrega: MAQUETA
És el clip (o clips, si es decideix oferir unes quantes possibilitats) de vídeo que segueix/en al “Briefing”, posant en pràctica els aspectes teòrics exposats en aquell. Serà/n una primera base del producte final.
Cal utilitzar la composició en aquest/s clip/s de vídeo i es farà d’una forma molt descriptiva. Així es justificarà el “Briefing” en base a la congelació d’imatges, incloent comentaris escrits en pantalla i fent servir elements gràfics (com per exemple fletxes, encerclats, etc.). Aquesta presentació ha de ser una posada en pràctica dels conceptes descrits anteriorment en el “Briefing”, de la forma més entenedora possible.
La resolució i tamany del/s arxiu/s de vídeo vindràn determinats pel canal escollit de promoció del producte (TV, internet, cinema, etc.) i la durada serà la necessaria per entendre la justificació del “Briefing”. És opcional la incorporació d’audio al/s clip/s. S’entregarà també una descripció de com es desenvoluparà el projecte acabat, proposta audiovisual definitiva.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: la segona entrega requereix la planificació i creació d’un clip descriptiu que reculli els aspectes més rellevants del projecte final. La seva implementació hauria de suposar una millora de les tècniques narratives compositives emprades a la PAC2. La dificultat de l’entrega rau en la capacitat de crear un discurs descriptiu i anticipador mitjançant el conceptes compositius treballats.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PRÀCTICA (I): Projecte de composició digital [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització d’una pràctica que es divideix en tres parts. El plantejament genèric és que cal suposar un encàrrec fet per un client per a desenvolupar un projecte de composició digital.
Queda totalment lliure, per part de l’estudiant, triar l’àmbit i producte que serà objecte de la Pràctica. El consultor de l’assignatura adoptarà el paper de client. Del comentari i el diàleg del que es presenti en cada un dels casos en sorgirà un feedback que ajudarà a aprofundir al màxim en l’exercici.

Primera entrega: BRIEFING
És el document o informe que s’entragarà al client. Hi constarà:

 • un estudi descriptiu del branding de la marca o producte relacionat.
 • una concreció de l’encàrrec rebut, remarcant quins són els temes claus a donar solució, en funció de les “problemàtiques comunicacionals” que ens plantegi el producte escollit.
 • una proposta audiovisual escrita, estructurada en els aspectes comunicatius i en els formals que es desenvoluparàn.
 • un pressupost aproximat descrivint els costos de producció.
 • es deixa a criteri de l’alumne adjuntar un “story-board”.
 • el document no serà inferior a dues ni superior a quatre pàgines, més el “story-board” optatiu.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: la PRA recull tots els aspectes treballats durant el semestre, tant a nivell teòric com pràctic. Aquesta primera entrega se centra en l’etapa de planificació del projecte encomanat, fet que aconsella reprendre els conceptes treballats a l’inici del semestre.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

OBSERVACIONS DEL CONSULTOR
 • A l’apartat del pressupost s’han obviat les despeses de post-producció. Cal tenir present que aquesta etapa forma part del procés de treball i que per tant s’ha de contemplar.


PAC4: casos amb desplaçament temporal i desplaçament espacial [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització de la PAC en base als casos de composició digital publicats a l’aula. La idea central és la de treballar amb dos clips que permetin fer quelcom semblant als procediments plantejats ens els primers d’aquests casos: Caso con Desplazamiento temporal* y Caso con Desplazamiento espacial*.
* Aquests clips pertanyen al conjunt de casos de composició digital i són publicats pel consultor com a part del temari de l’assignatura.

Exercici 1: cas amb desplaçament temporal
Partint del clip facilitat cal aconseguir que el personatge de negre entri en quadre immediatament després de que surti la segona dona pel mateix marge dret de la imatge. La durada total del resultat de l’exercici serà d’aproximadament 4,5 segons. La relació d’aspecte, tamany, resolució i moviment de càmera del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Exercici 2: cas amb desplaçament espacial
Partint del clip facilitat cal aconseguir que desaparegui el cavall de l’escena. La durada total, relació d’aspecte, tamany i resolució del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: a part dels aspectes mencionats en la PAC anterior, cal tenir present que la resolució d’ambdòs casos no és complicada a nivell conceptual, però requereix invertir un nombre considerable d’hores si es vol oferir un resultat amb bones prestacions. El cas de desplaçament temporal és que reclama més atenció dels dos, ja que, entre altres, requereix aplicar la tècnica de rotoscòpia frame a frame.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A