PRÀCTICA (II): Projecte de composició digital [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització d’una pràctica que es divideix en tres parts. El plantejament genèric és que cal suposar un encàrrec fet per un client per a desenvolupar un projecte de composició digital.
Queda totalment lliure, per part de l’estudiant, triar l’àmbit i producte que serà objecte de la Pràctica. El consultor de l’assignatura adoptarà el paper de client. Del comentari i el diàleg del que es presenti en cada un dels casos en sorgirà un feedback que ajudarà a aprofundir al màxim en l’exercici.

Segona entrega: MAQUETA
És el clip (o clips, si es decideix oferir unes quantes possibilitats) de vídeo que segueix/en al “Briefing”, posant en pràctica els aspectes teòrics exposats en aquell. Serà/n una primera base del producte final.
Cal utilitzar la composició en aquest/s clip/s de vídeo i es farà d’una forma molt descriptiva. Així es justificarà el “Briefing” en base a la congelació d’imatges, incloent comentaris escrits en pantalla i fent servir elements gràfics (com per exemple fletxes, encerclats, etc.). Aquesta presentació ha de ser una posada en pràctica dels conceptes descrits anteriorment en el “Briefing”, de la forma més entenedora possible.
La resolució i tamany del/s arxiu/s de vídeo vindràn determinats pel canal escollit de promoció del producte (TV, internet, cinema, etc.) i la durada serà la necessaria per entendre la justificació del “Briefing”. És opcional la incorporació d’audio al/s clip/s. S’entregarà també una descripció de com es desenvoluparà el projecte acabat, proposta audiovisual definitiva.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: la segona entrega requereix la planificació i creació d’un clip descriptiu que reculli els aspectes més rellevants del projecte final. La seva implementació hauria de suposar una millora de les tècniques narratives compositives emprades a la PAC2. La dificultat de l’entrega rau en la capacitat de crear un discurs descriptiu i anticipador mitjançant el conceptes compositius treballats.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


Anuncis

PRÀCTICA (I): Projecte de composició digital [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització d’una pràctica que es divideix en tres parts. El plantejament genèric és que cal suposar un encàrrec fet per un client per a desenvolupar un projecte de composició digital.
Queda totalment lliure, per part de l’estudiant, triar l’àmbit i producte que serà objecte de la Pràctica. El consultor de l’assignatura adoptarà el paper de client. Del comentari i el diàleg del que es presenti en cada un dels casos en sorgirà un feedback que ajudarà a aprofundir al màxim en l’exercici.

Primera entrega: BRIEFING
És el document o informe que s’entragarà al client. Hi constarà:

 • un estudi descriptiu del branding de la marca o producte relacionat.
 • una concreció de l’encàrrec rebut, remarcant quins són els temes claus a donar solució, en funció de les “problemàtiques comunicacionals” que ens plantegi el producte escollit.
 • una proposta audiovisual escrita, estructurada en els aspectes comunicatius i en els formals que es desenvoluparàn.
 • un pressupost aproximat descrivint els costos de producció.
 • es deixa a criteri de l’alumne adjuntar un “story-board”.
 • el document no serà inferior a dues ni superior a quatre pàgines, més el “story-board” optatiu.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: la PRA recull tots els aspectes treballats durant el semestre, tant a nivell teòric com pràctic. Aquesta primera entrega se centra en l’etapa de planificació del projecte encomanat, fet que aconsella reprendre els conceptes treballats a l’inici del semestre.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

OBSERVACIONS DEL CONSULTOR
 • A l’apartat del pressupost s’han obviat les despeses de post-producció. Cal tenir present que aquesta etapa forma part del procés de treball i que per tant s’ha de contemplar.


PAC4: casos amb desplaçament temporal i desplaçament espacial [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització de la PAC en base als casos de composició digital publicats a l’aula. La idea central és la de treballar amb dos clips que permetin fer quelcom semblant als procediments plantejats ens els primers d’aquests casos: Caso con Desplazamiento temporal* y Caso con Desplazamiento espacial*.
* Aquests clips pertanyen al conjunt de casos de composició digital i són publicats pel consultor com a part del temari de l’assignatura.

Exercici 1: cas amb desplaçament temporal
Partint del clip facilitat cal aconseguir que el personatge de negre entri en quadre immediatament després de que surti la segona dona pel mateix marge dret de la imatge. La durada total del resultat de l’exercici serà d’aproximadament 4,5 segons. La relació d’aspecte, tamany, resolució i moviment de càmera del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Exercici 2: cas amb desplaçament espacial
Partint del clip facilitat cal aconseguir que desaparegui el cavall de l’escena. La durada total, relació d’aspecte, tamany i resolució del resultat seran els mateixos que els del clip original.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: a part dels aspectes mencionats en la PAC anterior, cal tenir present que la resolució d’ambdòs casos no és complicada a nivell conceptual, però requereix invertir un nombre considerable d’hores si es vol oferir un resultat amb bones prestacions. El cas de desplaçament temporal és que reclama més atenció dels dos, ja que, entre altres, requereix aplicar la tècnica de rotoscòpia frame a frame.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC3: Modificació d’un clip mitjançant l’ús de màscares i tracking [Composició Digital]

evolució

Es planteja la realització de la PAC 03 en base als casos de composició digital publicats a l’aula. La idea central és la de netejar l’escena proposada al capítol 3er: Caso con 1 Aplicación de Tracking* i plantejar una alternativa similar a la proposada al principi del capítol 4rt: Caso con 2 Aplicaciones de Tracking*.
* Aquests clips pertanyen al conjunt de casos de composició digital i són publicats pel consultor com a part del temari de l’assignatura.

Exercici 1
Partint del clip de vídeo facilitat “orig_piratas.dv”, o la seqüencia de TGA amb el mateix material, aconseguir netejar totalment l’escena d’elements moderns.
Es tracta de fer una nova composició en què l’escena quedi totalment neta d’elements moderns. La resolució del cas implica seguir aplicant el mateix procediment que l’explicat a l’exercici de “Caso con 1 Aplicación de Tracking” en tota la resta d’elements a eliminar (a excepció del personatge de l’esquerra del quadre, a qui se li aplicarà “Caso con 2 Aplicaciones de Tracking“), obtenint un resultat molt semblant al vídeo que s’inclou al pdf al mateix capítol, abans de l’exercici

Exercici 2
Partint del clip de vídeo resultant de l’exercici anterior cal fer una composició nova i lliure.
El segon clip de vídeo que s’ha de publicar correspon a “Caso con 2 Aplicaciones de Tracking“, i es tracta de fer, partint del clip resultant anterior, una composició que converteixi el vídeo original en un plano de qualsevol pel·lícula de “pirates”. El tema és lliure.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer un estudi acurat dels casos de composició digital relacionats amb el tema. El seu desenvolupament no és complicat però requereix cert temps per familiaritzar-se amb els conceptes. A l’hora de començar a treballar cal tenir present que AfterEffects, a diferència d’altres programes d’edició com ara Premiere, requereix un procés de previsualització RAM per obtenir imatge i àudio alhora. Això alenteix el flux de treball, bo i que és molt més àgil que el procés de renderització de qualsevol programa 3D.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC1: Composició d’un clip d’anàlisi d’un projecte audivisual [Composició Digital]

evolució

La PAC pretén desenvolupar un clip audiovisual partint de dos clips de referència.

Es planteja la realització d’un clip audiovisual, amb criteris de composició digital, sobre un dels continguts de la història del cinema que es relacionen més endavant a l’apartat Temes. Com a mostra de referència, es donen dos clips de referència per tal que puguin servir d’exemple. L’estil del treball és lliure, però ha de contemplar la utilització d’efectes d’animació de text i la inclusió d’imatges (en fotografia o vídeo) que es relacionin amb els continguts de la veu en off.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal construir una banda sonora, d’entre 1 minut i mig i 3 minuts, a partir del text escrit, on l’alumne serà el locutor i enregistrarà la veu en off personalment.
Es poden reproduir literalment els paràgrafs presents als materials o bé construir un text propi en base a seleccionar-ne fragments i unir-los en un nou text. Per fer-ho caldrà tenir present:

 • practicar procediments de composició digital utilitzant After Effects
 • estructurar i crear un clip audiovisual en base a criteris basats en el disseny i la composició digitals

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC2: Composició d’un clip d’anàlisi d’un projecte audivisual [Composició Digital]

evolució

En aquest projecte es proposa escollir una peça audiovisual en concret i desenvolupar una anàlisi formal i comunicacional d’aquesta. A més, caldrà crear un clip audiovisual en format de composició digital que doni a conèixer les característiques bàsiques del producte analitzat.

A partir de la lectura dels capítols 1 i 2 del llibre Diseño Audiovisual (El diseño audiovisual y la comunicación i La forma del diseño audiovisual, respectivament), s’estructuraran els continguts en dos grans blocs:

 • l’anàlisi formal.
 • l’anàlisi comunicatiu.

A partir d’aquí es desenvoluparà un clip de vídeo que analitzi algún projecte audiovisual en concret, utilitzant aquests criteris d’anàlisi. El
projecte audiovisual a analitzar pot ser de qualsevol tipus de contingut: ublicitat, videoclip, institucional, continuïtat, promoció, etc…

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos primers capítols de llibre. La seva distribució de continguts pot semblar d’entrada poc ordenada i la manca d’índex no ajuda al lector en aquest sentit.
Malgrat tot, la lectura és molt planers i els continguts desenvolupats són planers i molt aclaridors.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A

OBSERVACIONS DEL CONSULTOR
 • La lletra és molt atractiva, però sovint presenta lleugers problemes de lectura (la lectura ha d’estar sempre per sobre de l’estètica).
 • Compte amb alguns temps de lectura.


PRA2: Processing – Gestió de flux del programa [Integració Digital de Continguts]

evolució

Aquesta Pràctica suposa la segona aproximació a Processing, que tal i com es comentava en el post anterior, és una aplicació de codi obert amb un llenguatge orientat a objectes per a la programació d’imatges, animació, i so.

Aquesta pràctica proposa definir un guió format per 2 frames que compleixi amb aquestes condicions:

 1. Frame1: apareix un text per pantalla indicant que estem “PARATS”.
 2. Frame2: apareix un text per pantalla indicant que estem “SALTANT”.
 3. Els textos anteriors s’han d’escriure des de funcions que crearem fora de la funció draw().
 4. L’acció que ens farà passar d’un frame a un altre serà el clic del ratolí.
 5. A partir de les capes del fitxer jumping.psd crearem 3 imatges diferents. Al arrencar el programa estarem en el frame 1 i apareixerà una d’aquestes imatges.
 6. Quan anem al frame 2, utilitzarem les 3 imatges per anar-les intercanviant entre si i simular una animació del personatge saltant.
 7. Si tornem al frame1 el personatge quedarà quiet fins que tornem a saltar al frame2.
 8. Opcionalment podem editar l’imatge del personatge perquè el fons sigui transparent. També podem afegir algun element extra com per exemple un ocell que passi volant, es clar que aquest ocell no pot parar de volar estiguem al frame que estiguem (utilitzeu una funció específica per controlar-lo).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal tenir clar el concepte de construcció de guió i gestió de flux amb Processing, mètode perfectament aplicable a altres lleguatges de programació.
En aquest sentit és aconsellable dominar l’ús de l’estructura condicional switch, que ofereix el control sobre múltiples opcions.
Tal i com es va comentar, és una part de l’assignatura molt assequible si s’ha treballat amb anterioritat amb altres llenguatges de programació. En cas contrari cal seguir amb molta atenció la informació present al mòdul.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS