PRÀCTICA: Finalització del prototipat gràfic multiplataforma [Disseny d’Interfícies Multimèdia]

evolució

Quan es treballa en el disseny d’un projecte de responsive web design, el format dels diferents dispositius de sortida pot comportar variacions gràfiques, que tinguin com a objectiu que el contingut de les diferents pàgines es pugui veure bé, que tot el text sigui llegible, i que els elements interactius tinguin la mida suficient com per ser seleccionats amb facilitat.
Cal tenir en compte, però, que un projecte de responsive web design ha de resultar coherent tot i les variacions comportades per la visualització en els diferents dispositius. És a dir, l’usuari ha d’obtenir una experiència visual i d’ús semblant, sigui quin sigui el dispositiu des del que visualitzi el web.
Aquesta Pràctica consisteix en optimitzar i completar, a partir dels comentaris del consultor i de la reflexió personal per part de l’estudiant, el prototip gràfic iniciat en la PAC3, tant per web com per a mòbil, i en reflexionar sobre el procés dut a terme.

El lliurament de la Pràctica consisteix en dues parts:

 • el disseny gràfic de totes les pàgines incloses en els protips funcionals (wireframes) per a escriptori i per a smartphone.
 • l’argumentació que exposi quin ha estat el procés de disseny i que justifiqui les decisions preses per a la gràfica. Aquest document ha d’incloure els següents continguts: criteris d’optimització, procés d’optimització i finalització dels prototips i millores de futur

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant llegir els continguts* del blog de l’assignatura referits a:

 • gèneres
 • entorns
 • disseny centrat en l’usuari
 • usabilitat

Si el consultor/a ho suggereix, és altament recomanable compartir al fòrum de l’assignatura els wireframes que es van dissenyant. Aquesta dinàmica permet afinar els dissenys propis i ajuda a desenvolupar col·lectivament els projectes amb la resta de companys d’aula.

*No és requerida la lectura de tots els blocs d’aquests continguts. Els consultors faciliten la relació d’apartats que són necessaris pel desenvolupament de la PAC.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC 2: Prototipat funcional responsive per a smartphone [Disseny d’Interfícies Multimèdia]

evolució

El disseny funcional per a dispositius mòbils ha de tenir en compte alguns factors diferents als que es tenen presents quan es treballa per a escriptori. Específicament en el cas de l’smartphone, cal accentuar la importància de la simplicitat i l’agilitat en la descàrrega de la informació, i tenir en compte quins continguts realment utilitzarà l’usuari en aquest dispositiu. L’objectiu d’aquesta pràctica consisteix a realitzar el prototip funcional (wireframes) de la versió responsive per a smartphone, d’un disseny preexistent per a escriptori.*

*El projecte triat per desenvolupar els wireframes ha estat el de ‘JuegosJuegos.com’.

La realització de la PAC es basa en el desenvolupament de les següents fases:

 • FASE 1: tenint en compte els requeriments de disseny per a smartphone i partint de l’arbre de continguts per a escriptori, caldrà seleccionar els continguts que realment cal traslladar a aquest dispositiu, tenint en compte que els wireframes per a smartphone es basaran en aquest nou arbre de continguts, i no en els continguts per a escriptori, molt més extensos.
 • FASE 2: preparar els wireframes per a smartphone de totes les pantalles que teníem en escriptori, exceptuant aquelles que hagin estat eliminades en el nou arbre de continguts.
 • FASE 3: escriure un informe que inclogui quines són les característiques fonamentals dels wireframes per a smartphone que s’han preparat, quins factors s’han tingut en compte per a l aseva creació i quina ha estat l’experiència en la realització dels mateixos (dificultats i reptes).

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant llegir els continguts* del blog de l’assignatura referits a:

 • gèneres
 • entorns
 • disseny centrat en l’usuari
 • usabilitat

Si el consultor/a ho suggereix, és altament recomanable compartir al fòrum de l’assignatura els wireframes que es van dissenyant. Aquesta dinàmica permet afinar els dissenys propis i ajuda a desenvolupar col·lectivament els projectes amb la resta de companys d’aula.

*No és requerida la lectura de tots els blocs d’aquests continguts. Els consultors faciliten la relació d’apartats que són necessaris pel desenvolupament de la PAC.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

PAC1: Anàlisi d’interfícies [Disseny d’Interfícies Multimèdia]

evolució

En aquesta PAC s’analitzen diverses interfícies gràfiques, analògiques i digitals, per veure el seu grau de transparència i detectar quins elements fomenten la percepció de naturalitat en l’usuari i quins no.

Per fer-ho caldrà desenvolupar el treball en quatre fases:

 • FASE 1: millorar la comprensió del concepte de transparència de la interfície a partir de la lectura del següent article.
 • FASE 2: seleccionar dues interfícies digitals i dues interfícies físiques. En ambdòs casos, una de les interfícies ha de ser un exemple d’interfície que afavoreix la sensació de transparència, mentre que l’altra ha de ser un exemple de disseny menys transparent.
 • FASE 3: una vegada seleccionades les quatre interfícies CAL analitzar-les tenint en compte els punts forts i febles.
 • FASE 4: s’ha d’incloure una conclusió final que reuneixi els trets que fan que les interfícies en general siguin més o menys transparents, fent referència a les diferències i semblances entre interfícies digitals i analògiques i incloent les referències bibliogràfiques o digitals que heu utilitzat.
Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant llegir els continguts* del blog de l’assignatura referits a:

 • gèneres
 • entorns
 • disseny centrat en l’usuari
 • usabilitat

*No és requerida la lectura de tots els blocs d’aquests continguts. Els consultors faciliten la relació d’apartats que són necessaris pel desenvolupament de la PAC.

Dificultat: mitjana
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A

Arquitectura de la Informació [PRÀCTICA]

evolució

La PAC pretén fer una proposta de millora d’un dels portals web proposats: reestructurant, reorganitzant i introduint nous continguts i funcionalitats sempre centrar-nos en l’interès i l’experiència d’ús de l’usuari.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Crear un nou arbre de continguts del lloc web.
 • BLOC 2: Definir els principals wireframes d’una pàgina de detall corresponent al site seleccionat.
 • BLOC 3: Llistar els objectius que s’han volgut aconseguir amb la proposta
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: Les possibles revisions dela PAC3 i el mateix procés de definició dels wireframes pot provocar que l’arbre de continguts i els wireframes plantejats inicialment variïn. Per això es demana incloure un nou arbre de continguts i els wireframes revisats.

Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • En la navegació lateral de la subhome hi ha massa soroll visual, es podria evitar alguns elements com titulars evidents, tags obotons de filtre?
  podem evitar de requadrar titulars i altres elements?
 • En resultats de cerca tenim el llistat dels resultats molt amagats. Hauríem de col.locar el filtre en un lateral.
 • En la fitxa de perfil m’agradaria veure els jocs favorits, darrers jocs jugats, amics,
 • Les 3 opcions de persones de contacte les col·locaria com a selector directament en el formulari.

DOCUMENTS ADJUNTS

Arquitectura de la Informació [PAC3]

evolució

La PAC pretén fer una proposta de millora d’un dels portals web proposats: reestructurant, reorganitzant i introduint nous continguts i funcionalitats sempre centrar-nos en l’interès i l’experiència d’ús de l’usuari.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Crear un nou arbre de continguts del lloc web.
 • BLOC 2: Definir un wireframe d’una pàgina de detall corresponent al site seleccionat.
 • BLOC 3: Llistar els objectius que s’han volgut aconseguir amb la proposta
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb l’arquitectura d’un lloc web:

 • esquemes d’organització
 • estructures d’organització
 • folksonomia i etiquetatge
 • sistemes de navegació
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • Cal fer la globalitat de la plana. Entenc que es tracta d’un lightbox que s’obre per la fitxa de joc, perquè no veig cap navegacio global, cap path, cap peu,.. Si es tracta d’un lightbox cal dibuixar també la plana d’on prové.
 • S’ha de reflectir tot el context, doncs aquest lightbox tindrà de fons en real una plana referent.
  Si es crea un lightbox, l’obriria nomès amb l’àrea de joc i poc més i la fitxa en si la mostraria amb navegació global, d’aquesta forma s’obra el lightbox nomès quan l’usuari ja està segur que vol jugar.
 • Fes atenció en fer servir etiquetes sexistes, com crear una categoria de Chicas, hi ha usuaris que podríen molestar-se.
 • Les categories a què pertany podria mostrarse directament al costat del nom.
 • Es pot fer favorit?
 • La gràfica de valoració mitja és molt gran i aporta poc més. Potser la dada del nombre d’usuaris si és important.
 • On es la informació descriptiva del joc, l’ajuda , els comentaris, les captures del joc,…?
 • En la fitxa estaria bé crear més comunitat, donar més alicients per jugar. Per això és interessant donar un llistat dels usuaris amb més rànking del joc, si l’usuari identificat ja ha jugat veure el seu millor rànking,…

DOCUMENTS ADJUNTS

Arquitectura de la Informació [PAC2]

evolució

La PAC pretén fer un breu repàs de l’anatomia de l’AI i endinsar-se en el procés d’investigació, observació i avaluació d’un redisseny d’un lloc web real.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: components de l’arquitectura del lloc triat
 • BLOC 2: fase d’investigació
 • BLOC 3: Benchmarking – Anàlisi de la competència
Data: any 2013 [2n semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb l’arquitectura d’un lloc web:

 • esquemes d’organització
 • estructures d’organització
 • folksonomia i etiquetatge
 • sistemes de navegació
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A

OBSERVACIONS DE LA CONSULTORA
 • Hi sol haver estructures d’organització de totes les tipologies en els sites:
  • com a etiqueta tipus hipertextual (per exemple qualsevol link del nom de la fitxa d’un joc)
  • com a etiqueta de navegació tots els ítems que pertanyen a la navegació global
  • cal anotar també algun enllaç (pe. nom joc), algun titular (pe. qualsevol titular d’una categoria de joc, ) algun terme d’indexació (com pe: )
 • a nivell de contacte, també es podria millorar amb un formulari de contacte.

Arquitectura de la Informació [PAC1]

evolució

La PAC consisteix en l’argumentació i justificacio de per què l’Arquitectura dela Informació (AI) pot influir positivament en un negoci,empresa o entitat.

Per fer-ho s’hauran de donar respostes argumentades a les següents qüestions:

 1. què és l’AI?
 2. per què una empresa hauria d’invertir temps i diners en AI
 3. qui és i què fa l’arquitecte de la informació?
 4. en què consisteix el Disseny Centrat en l’Usuari?
Data: any 2013 [2n semestre]
A tenir en compte: cal preveure amb antelació estones llargues de lectura i síntesi dels materials.
Dificultat: mitjana
Durada: 5/6 hores aproximadament.
Valoració: A