PAC1: HTML i peticions asíncrones [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC pretén fer una introducció a les principals funcionalitats aportades amb la introducció de l’HTML5, així com fer un senzill exercici on s’implementi l’objecte XMLHttpRequest.

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

 • BLOC 1: investigació sobre les principals tecnologies implicades en el desenvolupament de la Web 2.0
 • BLOC 2: pràctica amb algunes de les tècniques implicades en el procés de petició asíncrona (AJAX i JSON).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents, sobretot en el referent a AJAX i JSON i peticions asíncrones. Els continguts no són excessivament complexos però poden dur a equívocs si no es tenen clars des de l’inici.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament, incloent el procés de documentació.

Valoració: A


Programació Web [PAC3]

evolució

La PAC3 de Programació Web se centra en les bases de l’accés als diferents elements del BOM i del DOM mitjançant la POO.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. característiques del BOM (model d’objectes del navegador) i el DOM (model d’objectes del document).
 2. característiques del model d’esdeveniments del DOM estàndard.
 3. introducció a l’animació de capes.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: l’animació per capes requereix un domini solvent de diferents codis. Per fer-ho es necessitarà treballar des d’HTML, CSS3 i Javascript. Aquests coneixements seran essencials per afrontar la Pràctica amb garanties.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 8/10 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Programació Web [PAC2]

evolució

La PAC2 de Programació Web se centra en les bases de la Programació Orientada a Objectes (POO) i consisteix en respondre 6 preguntes, una de les quals requereix la creació d’una classe i dues més demanen el desenvolupament d’scripts.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. concepte de classe i objecte.
 2. concepte d’herència i ocultació.
 3. creació de classes.
 4. desenvolupament d’scripts.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: la creació d’una classe requereix d’especial atenció, ja que probablement serà el primer cop que s’encari un encàrrec d’aquest tipus.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 6/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Programació Web [PAC1]

evolució

La PAC1 de Programació Web se centra en les estructures bàsiques de JavaScript i consisteix en respondre 6 preguntes, dues de les quals demanen el desenvolupament d’scripts.

Els continguts treballats a la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. operadors lògics.
 2. estructures de control condicional.
 3. sentència ‘with’.
 4. funcions i paràmetres.
 5. desenvolupament d’scripts.
Data: curs 2012-2013 [2n semestre]
A tenir en compte: el desenvolupament dels scripts s’agilitza si s’afronta des d’un plantejament algorísmic (amb paper i llapis, per exemple). Les bases s’adquireixen al llarg de l’assignatura de Programació.
Dificultat: mitjana/alta.
Durada: 6/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Llenguatges i Estàndars Web [PRÀCTICA FINAL]

evolució

Es rep l’encàrrec d’estudiar la viabilitat de fer en HTML una guia de Dreamweaver, de la major qualitat possible i amb el màxim respecte als estàndards web i a l’aspecte actual del material d’aprenentatge.

L’objectiu és dissenyar el primer tutorial, compost de 17 passos, i que serà maquetat en HTML i CSS. Atès que l’interès és poder maquetar posteriorment totes les guies d’aprenentatge d’aquesta forma, és especialment important documentar bé el procés perquè qui se n’encarregui posteriorment no hagi de repetir tot el que ja hem fet. A més, tant l’HTML com el CSS han de ser tan nets com sigui possible, per facilitar el treball posterior.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: cal dominar les bases del llenguatge de marcat i de CSS.
Dificultat: alta.
La pràctica demana posar en joc de manera conjunta tots els continguts treballats durant el semestre.
Durada: 8/10 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius/directoris  en un mateix directori.
L’arxiu tuto_01.html fa les funcions d’índex.

Llenguatges i Estàndars Web [PAC3]

evolució

En aquesta prova d’avaluació se segueixen treballant els conceptes apresos en les unitats següents de l’assignatura:

 • tauleses
 • formularis

Per fer això es realitzarà un petit lloc web amb tres pàgines on es practicarà el treballat en les guies d’aprenentatge.

Els objectius la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. Prendre conctacte amb l'(X)HTML i el CSS.
 2. Acostumar-se a usar correctament les etiquetes (X)HTML.
 3. Usar correctament el CSS per millorar la presentació de la web.
 4. Treballar l’HTML i el CSS de taules i formularis.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: les respostes a les preguntes s’han de presentar directament en un document (X)HTML.
Dificultat: mitjana/alta. L’apartat de formularis comporta més dificultat que el de taules.
Durada: 7/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius en un mateix directori.
L’arxiu respostes.html fa les funcions d’índex.

Llenguatges i Estàndars Web [PAC2]

evolució

En aquesta prova d’avaluació se segueixen treballant els conceptes apresos en les unitats següents de l’assignatura:

 • Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes
 • Validació i accessibilitat

Per fer això es realitzarà un petit lloc web amb tres pàgines on es practicarà el treballat en les guies d’aprenentatge.

Els objectius la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. Prendre conctacte amb l'(X)HTML i el CSS.
 2. Acostumar-se a usar correctament les etiquetes (X)HTML.
 3. Usar correctament el CSS per millorar la presentació de la web.
 4. Crear codi vàlid i accessible.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: les respostes a les preguntes s’han de presentar directament en un document (X)HTML.
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 5/6 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius en un mateix directori.
L’arxiu respostes.html fa les funcions d’índex.