PRA2: cas pràctic – 2a part [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta segona part del cas pràctic té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució d’un exercici, els coneixements adquirits en els mòduls 5 i 6 de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics.

 • Mòdul 5: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos d’execució del projecte i entendre el treball del director de projecte en el dia a dia.
 • Mòdul 6: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos de seguiment i control de projecte, i entendre les eines i tècniques principals, en especial les que es refereixen al control de canvis i el seguiment de l’abast. Produir un informe de progrés.

Aquesta segona part de la pràctica es desenvolupa després d’haver treballat a l’aula els conceptes, processos i metodologies referits a les etapes d’execució i seguiment i control d’un projecte TIC, per tant, en el moment de realització del projecte, en la etapa de producció de productes.
Per tal de completar aquests coneixements, es planteja un cas pràctic. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de tasques a resoldre. La finalitat d’aquesta segona part pràctica és desenvolupar alguns dels materials que en un projecte real caldria elaborar. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de problemes que l’estudiant ha de resoldre. En essència, es demana que apliqui part dels materials que en un desenvolupament real del projecte hauria de produir.
Cal respondre clarament els diferents apartats que composen els exercicis objecte de la pràctica. És imprescindible ser precís i concret en la solució i, si cal, justificar clarament les respostes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat. A banda d’aquesta tasca, cal tenir molt present que la PRA versa sobre un cas pràctic i no pas teòric. Això suposa que, en algun dels seus apartats, els coneixements teòrics treballats en els mòduls poden no ser suficients, ja que aquests continguts comporten interpretacions i variacions quan se sotmenten a la realitat.
Això es genera a causa de la falsa percepció que s’obté de la lectura dels mòduls, on els continguts no són excessivament complicats d’entendre. La seva complexitat rau en el fet que la posada en pràctica comporta interpretacions, implementacionsi conclusions a què difícilment s’hi pot arribar llegint només el corpus teòric.
És molt important llegir amb atenció tot el material i traslladar al fòrum qualsevol dubte, per senzill que pugui semblar. Els consultors no resolen cap dubte relacionat amb el cap pràctic un cop entregats els enunciats. És molt recomanable revisarr les solucions aportades pels consultors, situades al final de l’entrada.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 12/15 hores aproximadament.

Valoració: B


PRA1: cas pràctic – 1a part [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta primera part del cas pràctic té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de tres exercicis, els coneixements adquirits en els mòduls 3 i 4 de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics.

 • Mòdul 3: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos d’iniciació del projecte i entendre els treballs que precedeixen a la Iniciació.
 • Mòdul 4: comprendre i estar en condicions d’aplicar els processos de planificació d’un projecte TIC.

Aquesta primera part de la pràctica es desenvolupa després d’haver treballat a l’aula els conceptes, processos i metodologies referits a les etapes inicials de qualsevol projecte TIC, abans de començar el seu desenvolupament: la iniciació i la planificació.
Per tal de completar aquests coneixements, es planteja un cas pràctic a l’estudiant. El desenvolupament del cas proposa una sèrie de problemes que l’estudiant ha de resoldre. En essència, es demana que apliqui part dels materials que en un desenvolupament real del projecte hauria de produir.
Cal respondre clarament els diferents apartats que composen els exercicis objecte de la pràctica. És imprescindible ser precís i concret en la solució i, si cal, justificar clarament les respostes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat. A banda d’aquesta tasca, cal tenir molt present que la PRA versa sobre un cas pràctic i no pas teòric. Això suposa que, en algun dels seus apartats, els coneixements teòrics treballats en els mòduls poden no ser suficients, ja que aquests continguts comporten interpretacions i variacions quan se sotmenten a la realitat.
Això es genera a causa de la falsa percepció que s’obté de la lectura dels mòduls, on els continguts no són excessivament complicats d’entendre. La seva complexitat rau en el fet que la posada en pràctica comporta interpretacions, implementacionsi conclusions a què difícilment s’hi pot arribar llegint només el corpus teòric.
És molt important llegir amb atenció tot el material i traslladar al fòrum qualsevol dubte, per senzill que pugui semblar. Els consultors no resolen cap dubte relacionat amb el cap pràctic un cop entregats els enunciats. És molt recomanable revisarr les solucions aportades pels consultors, situades al final de l’entrada.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 12/15 hores aproximadament.

Valoració: B


PAC2: 2ª prova d’avaluació continuada [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta segona prova d’avaluació contínua té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de dos exercicis, els coneixements adquirits en els mòduls 7 i 8 de l’assignatura:

 • Mòdul 7: comprendre i conèixer els processos de tancament dels projectes TIC
 • Mòdul 8: en què consisteix el “costat humà” de la gestió de projectes, quins són els seus diferents components i les relacions entre ells.

Cal respondre clarament i de forma ordenada les preguntes. Es pot escriure primer l’enunciat de la pregunta i després la resposta. Les respostes es poden estructura en una taula si es creu convenient. És imprescindible ser precís i concret en la resposta i cal justificar clarament les respostes a cadascuna de les preguntes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: B


PAC1: 1ª prova d’avaluació continuada [Gestió de Projectes]

evolució

Aquesta primera prova d’avaluació continuada té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de dos exercicis, els coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics:

 • Mòdul 1: aconseguir una visió general sobre la gestió de projectes introduint els conceptes bàsics.
 • Mòdul 2: conèixer els components i processos principals de la gestió de projectes d’acord amb l’enfocament proposat pel Project Management Body of Knowledge.

Cal respondre clarament i de forma ordenada les preguntes. Es pot escriure primer l’enunciat de la pregunta i després la resposta. Les respostes es poden estructura en una taula si es creu convenient. És imprescindible ser precís i concret en la resposta i cal justificar clarament les respostes a cadascuna de les preguntes.*
* Si es fan servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui propi, especialment procedent d’Internet, cal d’indicar la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per aquests casos.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal fer una lectura acurada dels dos mòduls referenciats en l’enunciat.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: B


PAC3: Tendències digitals i projectes multimèdia [Mitjans Interactius]

evolució

L’objectiu d’aquesta pràctica és concretar i documentar la idea del projecte final de l’assignatura (què heu plantejat a la segona part de la PAC2). Caldrà ubicar el projecte en una de les grans temàtiques de la cultura digital actual, i realitzar el procés de documentació necessària per a fonamentar el projecte i dotar-lo de la perspectiva suficient per a conèixer l’àmbit d’acció en el què volem treballar.
Per a realitzar aquest procés haureu d’escollir un mínim de 4 articles o recursos, poden ser del blog de l’assignatura, o els podeu cercar a la Xarxa, però com a mínim n’heu d’usar dos dels què ofereix el blog.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Recerca d’informació: Blog MI, Internet, Recursos Digitals, etc…
 • BLOC 2: Resum de les idees principals dels 4 articles escollits (petit abstract i justificació de la seva elecció)
 • BLOC 3: Reflexió final: evolució de la Idea del prototip en funció del procés de documentació i els articles escollits (Com ha canviat la idea gràcies al projecte de documentació?)

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: per a un correcte desenvolupament de la PAC cal tenir presents els següents punts:

 • dels quatre articles que cal treballar dos, com a mínim, han d’agafar-se del blog de l’assignatura
 • aquest procés de documentació serà la segona fase per al desenvolupament de la Pràctica de l’assignatura (PR), la fase de documentació i determinació de l’àmbit teòric, en el què emmarcar el projecte i la definició dels eixos més importants d’aquest context.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A


InternEdu

L’eclosió de la tecnologia no ha entrat només amb força a l’escola. L’àmbit familiar també s’ha vist immers en aquest procés de canvi. Les xarxes socials, l’accés a la informació i les noves maneres de comunicar-se (xat, mòbil, mail, videoconferències,…) demanen noves maneres d’afrontar l’educació dels nostres fills i filles a casa. El desconeixement de les eines i les normes básiques que regeixen la participació a la xarxa fa que moltes mares i pares es vegin desbordats en aquest tema, tant a nivell pràctic (ús de la tecnologia) com a nivell de seguretat.
Aquesta presentació sorgeix arran d’una xerrada sobre l’ús saludable i segur de les Noves Tecnologies que es va fer a la nostra escola. Tot el que es va parlar al llarg d’aquella trobada està resumit en aquest arxiu. Aquí hi trobareu el següents temes:

 • les Noves Tecnologies
 • l’escletxa digital
 • avantatges
 • perills
 • recomanacions

Aquest projecte ha estat pensat, dissenyat i programat íntegrament en Flash per AUKAdigital (Salesians Mataró) i està sota una llicència de Creative Commons. Accedireu a l’arxiu picant sobre la imatge.

Creative Commons License