PRA2: Animació 3D d’un fons marí [ANIMACIÓ]

evolució

En aquesta pràctica cal animar un petit fragment de la vida al fons del mar.

A la Pràctica és indispensable i completament obligatori que hi aparegui una animació amb el peix que es proporciona juntament l’enunciat.

Tasques obligatòries a realitzar durant la pràctica.

 • inclusió de dues càmeres (és indiferent que siguin estàtiques o animades).
 • animació del peix subministrat juntament amb aquest enunciat.
 • simulació i animació del s efectes de llum provocats per la transparència de l’aigua.
 • inclusió de llums i ombres en el resultat final.

Altres tasques de caire voluntari les quals poden ajudar a complementar la nota:

 • simulació real d’un fons marí amb inclusió d’altres elements estàtics: vaixells enfonsats, àmfores, àncores, brutícia,…
 • animació d’altres elements: peixos, algues, crustacis, bussejadors, …
 • inclusió i animació d’efectes diferents al de la llum: bombolles d’aire, plàncton,..

El resultat final haurà de durar entre 10 i 15 segons tot i que si se sobrepassa aquest temps no passa res.El format del clip resultant ha de ser proporcional al PAL panoràmic amb un mínim de 640 píxels d’amplada.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte:  per muntar i decorar la resta de l’escenari poden fer servir altres elements, bé modelats, bé descarregats d’internet o de qualsevol biblioteca de modelats 3D. En aquest cas caldrà indicar amb claredat la font des de la que s’ha descarregat així com l’autor de la malla modelada.

Dificultat: alta

Durada: 10/15 hores aproximadament.

Valoració: A

PRA1: Animació 3D mitjançant modificadors/deformadors [ANIMACIÓ]

evolució

En aquesta pràctica cal animar amb 3DsMAX o amb Maya els moviments d’unes peces d’escacs.

La Pràctica requereix la implementació dels següents procediments:

 • inclusió d’una càmera.
 • animació de 5 moviments continguts en un mínim de tres enquadraments diferents.
 • animació de les accions de la peça que fa el moviment i de les reaccions de les peces rivals afectades per aquest moviment.

Altres tasques de caire voluntari les quals poden ajudar a complementar la nota:

 • modificació de les peces d’escacs.
 • storyboard i animàtica.
 • sonorització del resultat.
 • inclusió de llums i ombres en el resultat final.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte:  es pot treballar amb qualsevol d’ambdós softwares, l’elecció d’un o altre programa es pot fer de forma completament lliure ja que no afecta per res a la nota de la pràctica ni al seguiment de l’assignatura.
Juntament amb l’enunciat es faciliten unes peces d’escacs ja modelades així com un tauler sobre el qual pot desenvolupar‐se la partida que s’ha d’animar. Es poden emprar aquests elements, així com d’altres peces i taulers baixats d’internet, obtingudes des de catàlegs o bé modelades pel mateix usuari.
És convenient haver realitzat l’animàtica dels plans dels moviments de cada peça abans de posar‐se a animar ja que això, a banda de donar una idea global de com quedarà, permetrà ajustar els temps de l’animació i evitar sorpreses desagradables al final del procés de treball.
Els temps de renderitzat amb 3D poden allargar‐se molt i haver d’esperar hores o fins i tot un o dos dies per tenir el resultat final en vídeo. Cal preveure tenir enllestida la pràctica un parell de dies abans que s’acabi el termini per tenir així temps suficient per renderitzar el resultat final.

Dificultat: alta

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: B

OBSERVACIONS DEL CONSULTOR
Tant l’animació dels escacs com tota la feina desenvolupada per a la pràctica 1 és suficientment correcta. És una llàstima que les peces es clavin a la base en alguns moments i que en general el ritme sigui massa lent. Si haguessis solucionat aquest problema els resultats haurien estat millor i més creíbles.


PAC3: Recorreguts virtuals, il·luminació, visualització de l’escena i renderització. [ANIMACIÓ]

evolució

La PAC fa referència a l’ús i confecció de recorreguts virtuals, la seva il·luminació i l’obtenció del resultat final de l’animació així com dels controladors i restrictors emprats en el procés d’animació del recorregut virtual.

Per fer-ho caldrà treballar sobre dos grans blocs:

 • 3ds MAX: deformadoris, controladors, restrictors, sòlids rígids, llums, càmeres i renderitzat
 • Maya: grups articulats, animació dinàmica, animació de cossos rígids i flexibles, addició d’àudio, llums i càmeres.

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb:

 • ús adequat del llenguatge del moviment i la seva representació en animacions 3D.
 • ús d’eines d’animació per ordinador en 3D.
 • capacitat d’anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC2: Animació 3D [ANIMACIÓ]

evolució

La PAC fa referència als continguts de la part de l’Animació 3D, de l’aplicació dels seus principis, així com dels deformadors (Maya) i modificadors (3ds MAX) més emprats per aconseguir dotar de vida als objectes als quals s’apliquen.

Per fer-ho caldrà treballar sobre dos grans blocs a escollir per l’alumne:

 • 3ds MAX: controladors i deformadors
 • MAYA: deformadors

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant haver treballat els conceptes fonamentals relacionats amb els següents aspectes:

 • ús adequat del llenguatge del moviment i la seva representació en animacions 2D i 3D.
 • lleis bàsiques de l’Animació 3D.
 • ús d’eines d’animació per ordinador en 3D.
 • capacitat d’anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual.

El programari 3D (3dsMAX i Maya) només funciona amb el Sistema Operatiu Windows. La UOC facilita els enllaços de descàrrega del software en la seva versió d’estudiant.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A

PAC1 [ANIMACIÓ]

evolució

En aquesta PAC cal respondre qüestions pròpies de la part del curs referent únicament a l’Animació 2D.

Per fer-ho caldrà treballar sobre:

 • MÒDUL 1:L’expressió del moviment
 • MÒDUL 2: Animació en 2D

Data: curs 2013-2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant conèixer i aprofundir sobre els següents aspectes:

 • llenguatge del moviment i la seva representació
 • lleis bàsiques de l’animació

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A