PRÀCTICA: Prototipatge d’una nova plataforma interactiva [Mitjans Interactius]

evolució

Reprenent la idea escollida a la PAC2, l’alumne haurà de desenvolupar el prototip d’unanova plataforma interactiva innovadora, creativa, original, amb vocació de transgredir les bases establertes fins ara, en acord amb les característiques bàsiques de l’entorn digital i les seves potencialitats.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • Memòria:
  • Procés d’elecció de la idea (Resumir la segona part de la PAC2)
  • Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte (Resum PAC3
  • Document escrit on s’inclogui:
   • Objectius
   • Justificació
   • Relació amb les característiques d’Echeverría
 • Presentació:
   1. [Obligatori] – Desenvolupar una presentació visual del prototip en formar póster amb imatges del seu funcionament, els seus usos i les seves possibilitats, per a presentar-la públicament (exposició).
   2. [Obligatori] – A més, mitjançant l’eina Langblog de l’aula, cada estudiant haurà de presentar el seu projecte amb un petit vídeo (45’’-1min)
   3. [Opcional] – A més a més aquell què ho vulgui podrà afegir qualsevol altre recurs visual què consideri interessant per a difondre el projecte: vídeos, webs, infografies,
    etc.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: per a un correcte desenvolupament de la PAC cal tenir presents els següents punts:

 • cal tenir present que, malgrat el temps que es dóna per poder fer la Pràctica, és molt aconsellable no deixar-la del tot pel final. La planificació i creació del vídeo i del póster reclama més temps del que en un principi podria semblar, sempre i quan es vulgui oferir un resultat de qualitat.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 10/15 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC3: Tendències digitals i projectes multimèdia [Mitjans Interactius]

evolució

L’objectiu d’aquesta pràctica és concretar i documentar la idea del projecte final de l’assignatura (què heu plantejat a la segona part de la PAC2). Caldrà ubicar el projecte en una de les grans temàtiques de la cultura digital actual, i realitzar el procés de documentació necessària per a fonamentar el projecte i dotar-lo de la perspectiva suficient per a conèixer l’àmbit d’acció en el què volem treballar.
Per a realitzar aquest procés haureu d’escollir un mínim de 4 articles o recursos, poden ser del blog de l’assignatura, o els podeu cercar a la Xarxa, però com a mínim n’heu d’usar dos dels què ofereix el blog.

Per fer-ho caldrà treballar sobre tres grans blocs:

 • BLOC 1: Recerca d’informació: Blog MI, Internet, Recursos Digitals, etc…
 • BLOC 2: Resum de les idees principals dels 4 articles escollits (petit abstract i justificació de la seva elecció)
 • BLOC 3: Reflexió final: evolució de la Idea del prototip en funció del procés de documentació i els articles escollits (Com ha canviat la idea gràcies al projecte de documentació?)

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: per a un correcte desenvolupament de la PAC cal tenir presents els següents punts:

 • dels quatre articles que cal treballar dos, com a mínim, han d’agafar-se del blog de l’assignatura
 • aquest procés de documentació serà la segona fase per al desenvolupament de la Pràctica de l’assignatura (PR), la fase de documentació i determinació de l’àmbit teòric, en el què emmarcar el projecte i la definició dels eixos més importants d’aquest context.

Dificultat: mitjana/alta

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC2: Entorns digitals i mitjans interactius [Mitjans Interactius]

evolució

Cal escollir tres plataformes interactives: aplicacions de mòbil, pàgines web, gadgets, software, xarxes socials, caixers automàtics, rentadores, rellotges,… i reflexionar críticament sobre l’adequació d’aquestes plataformes al tercer entorn i com això condiciona la seva constitució, objectius i èxit. Cal prendre com a referència, per a analitzar i criticar les plataformes escollides, l’esquema què defineix Echeverría amb la llista de característiques sobre el tercer entorn.

La PAC consta de dues parts:

 • PART 1: anàlisi fonamentada de les tres plataformes escollides: descripció, fortaleses i febleses, adequació a E3
 • PART 2: La PRÀCTICA de l’assignatura planteja la creació del prototip i la justificació teòrica d’una nova plataforma interactiva, o la millora substancial d’alguna de les plataformes existents. Com a primer pas per a la realització del projecte del curs, caldrà definir la idea central sobre la que es vol treballar. És el moment de definir en quin dels múltiples àmbits de la multimèdia volem encabir la nostra proposta i quins són els eixos principals que l’han de definir.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant fer un plantejament reflexiu del projecte que es vol presentar a la segona part, ja que aquest serà el que donarà continuïtat a la resta de PAC’s i a la PRÀCTICA de l’assignatura

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC1: l’avantsala dels mitjans interactius [Mitjans Interactius]

evolució

L’objectiu d’aquesta PAC és aprofundir en els conceptes més importants de la transició cap a la societat de la informació. Construir un article fonamentat en conceptes i relacionar-los entre sí, per a comprendre i analitzar el context previ a l’aparició dels mitjans digitals. Alhora es treballa la relació que existeix entre un fet històric important i el seu context històric i social. Conceptualitzar, per a problematitzar per a poder argumentar.

Per fer-ho caldrà escollir tres conceptes d’una llista proposada i plantejar una reflexió sobre la seva importància i significació per al naixement dels mitjans de comunicació de massa i la consolidació de la societat de la informació.
L’objectiu és redactar un article de 5 – 6 pàgines on es reflecteixi la importància del context per a la comprensió dels Mitjans Interactius i les condicions que possibilitaren la seva aparició. Cerqueu referències externes que permetin sustentar les opinions presentades i donin més solidesa al article presentat.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és interessant tenir clars els conceptes fonamentals relacionats amb l’arquitectura d’un lloc web:

 • és recomanable fer valoracions personals raonades que expressin allò que es considera més o menys important per a l’inici de la revolució digital. La idea de la pràctica és que l’article resultant sigui una reflexió personal sobre la significació dels conceptes escollits per a l’evolució dels mitjans i el canvi de paradigma.
 • cal tenir especial cura a l’hora de citar les fonts.
 • és aconsellable tenir presents conceptes i autors treballats a l’assignatura de Fonaments dels Nous Mitjans, com ara Manovich.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A