Llenguatges i Estàndars Web [PRÀCTICA FINAL]

evolució

Es rep l’encàrrec d’estudiar la viabilitat de fer en HTML una guia de Dreamweaver, de la major qualitat possible i amb el màxim respecte als estàndards web i a l’aspecte actual del material d’aprenentatge.

L’objectiu és dissenyar el primer tutorial, compost de 17 passos, i que serà maquetat en HTML i CSS. Atès que l’interès és poder maquetar posteriorment totes les guies d’aprenentatge d’aquesta forma, és especialment important documentar bé el procés perquè qui se n’encarregui posteriorment no hagi de repetir tot el que ja hem fet. A més, tant l’HTML com el CSS han de ser tan nets com sigui possible, per facilitar el treball posterior.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: cal dominar les bases del llenguatge de marcat i de CSS.
Dificultat: alta.
La pràctica demana posar en joc de manera conjunta tots els continguts treballats durant el semestre.
Durada: 8/10 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius/directoris  en un mateix directori.
L’arxiu tuto_01.html fa les funcions d’índex.

Llenguatges i Estàndars Web [PAC3]

evolució

En aquesta prova d’avaluació se segueixen treballant els conceptes apresos en les unitats següents de l’assignatura:

 • tauleses
 • formularis

Per fer això es realitzarà un petit lloc web amb tres pàgines on es practicarà el treballat en les guies d’aprenentatge.

Els objectius la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. Prendre conctacte amb l'(X)HTML i el CSS.
 2. Acostumar-se a usar correctament les etiquetes (X)HTML.
 3. Usar correctament el CSS per millorar la presentació de la web.
 4. Treballar l’HTML i el CSS de taules i formularis.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: les respostes a les preguntes s’han de presentar directament en un document (X)HTML.
Dificultat: mitjana/alta. L’apartat de formularis comporta més dificultat que el de taules.
Durada: 7/8 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius en un mateix directori.
L’arxiu respostes.html fa les funcions d’índex.

Llenguatges i Estàndars Web [PAC2]

evolució

En aquesta prova d’avaluació se segueixen treballant els conceptes apresos en les unitats següents de l’assignatura:

 • Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes
 • Validació i accessibilitat

Per fer això es realitzarà un petit lloc web amb tres pàgines on es practicarà el treballat en les guies d’aprenentatge.

Els objectius la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. Prendre conctacte amb l'(X)HTML i el CSS.
 2. Acostumar-se a usar correctament les etiquetes (X)HTML.
 3. Usar correctament el CSS per millorar la presentació de la web.
 4. Crear codi vàlid i accessible.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: les respostes a les preguntes s’han de presentar directament en un document (X)HTML.
Dificultat: mitjana/alta
Durada: 5/6 hores aproximadament.
Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

Per la correcta visualització del lloc web cal guardar tots els arxius en un mateix directori.
L’arxiu respostes.html fa les funcions d’índex.

Llenguatges i Estàndars Web [PAC1]

evolució

Aquesta és la primera pràctica de l’assignatura de Llenguatges i Estàndards Web (LLEW). Aquesta PAC planteja una primera aproximació al llenguatge de marcat i les propietats més bàsiques de CSS.

Els continguts mímins que ha de contenir la PAC són els que es detallen a continuació:

 1. Realitzar,conforme a les indicacions que apareixen en el mòdul1 del material didàctic, una planificació sobre una web proposada. No cal desenvolupar gaire, només explicar com seria aquesta web que es vol crear (ús de DOCTYPE i selectors CSS).
 2. Disseny de tots textos HTML mitjançant tècniques de marcat i fulls d’estils.
Data: curs 2010-2011 [2n semestre]
A tenir en compte: les respostes a les preguntes es poden presentar directament en un document (X)HTML.
Dificultat: mitjana
Durada: 4 hores aproximadament. Requereix realitzar un bon treball previ de documentació.
Valoració: A