PRA2: Gestió de reserves [Programació Web Avançada]

evolució

ASP.NET – AjaxControlToolkit – SQLServerCE

L’objectiu de la Pràctica és desenvolupar una aplicació web on es podran registrar les reserves d’un restaurant. Amb aquesta aplicació es podran donar d’alta, de baixa i fer modificacions de les reserves. A més, els empleats del restaurant disposaran de pàgines per visualitzar les reserves i així planificar el menjador amb anterioritat.

L’aplicació desposa de quatre pagines:

 • Llistat de reserves: mostra totes les reserves registrades a la BD. L’actualització de la pàgina després de qualsevol eliminació de registre es farà mitjançant el control UpdatePanel.
 • Formulari de reserva: estableix el formulari de càrrega de registre a la BD. Requereix validació de camps mitjançant els controls d’ASP.NET.
 • Formulari de modificació: mostra les dades d’un registre en un formulari de modificación. Requereix validació de camps mitjançant els controls d’ASP.NET.
 • Llistat de reserva 24 hores: mostra totes les reserves previstes per les properes 24 hores.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Per fer un bon plantejament de l’aplicació i uns correcta implementació serà intéressant tenir presents les considerations fetes en la PAC3 de l’assignatura, on es posa en antecedents sobre les dificultats que comporta introduir-se en ASP.NET des de zero, atès que es treballa sobre el framework propi de Microsoft i es desenvolupa mitjançant C#.
És molt recomanable, en la mesura del possible, encarar la tasca des del primer moment i remetre al fòrum tots els dubtes que sorgeixin, ja que deixar-ho per dates properes a l’entrega pot penalitzar molt.

Dificultat: alta.

Durada: 12/15 hores aproximadament.

Valoració: B


PRA1: Gestió de reserves [Programació Web Avançada]

evolució

PHP – JS – jQuery – MySQL – AJAX

L’objectiu de la Pràctica és desenvolupar una aplicació web on es podran registrar les reserves d’un restaurant. Amb aquesta aplicació es podran donar d’alta, de baixa i fer modificacions de les reserves. A més, els empleats del restaurant disposaran de pàgines per visualitzar les reserves i així planificar el menjador amb anterioritat.

L’aplicació desposa de quatre pagines:

 • Llistat de reserves: mostra totes les reserves registrades a la BD. L’actualització de la pàgina després de qualsevol eliminació de registre es farà amb AJAX i jQuery.
 • Formulari de reserva: estableix el formulari de càrrega de registre a la BD. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
 • Formulari de modificació: mostra les dades d’un registre en un formulari de modificación. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
 • Llistat de reserva 24 hores: mostra totes les reserves previstes per les properes 24 hores.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Per fer un bon plantejament de l’aplicació i uns correcta implementació serà intéressant tenir presents les següents consideracions:

 • domini dels diferents sistemes de selecció emprats per jQuery
 • coneixements de gestió de phpMyAdmin i de sintaxi MySQL
 • coneixements de PHP i dels mètodes relacionats amb l’establiments de cerques en BBDD.
 • coneixements de JavaScript per realitzar validacions des del costat del client.

Dificultat: alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC3: ASP.NET [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC proposa una aproximació a algunes de les principals funcionalitats d’ASP.NET

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

 • BLOC 1: aproximació als diferents controls que l’Ajax Control Toolkit.
 • BLOC 2: exposició de les principals diferències entre el desenvolupament amb WebForms i amb MVC.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents a ASP.NET, pensant tant en aquesta PAC com en la Pràctica. ASP.NET és un framework desenvolupat per Microsoft destinat al desenvolupament d’aplicacions web. Aquesta tecnologia s’implementa mitjançant C#, un llenguatge orientat a objectes molt semblant a C++, Java o VisualBasic. Les seves particularitats el converteixen en un element singular entre les diferents tecnologies de desenvolupament web, fet que genera una corba d’aprenentatge força lenta a l’inici en comparació amb altres llenguatges de programació interpretats, com ara HTML, JavaScript o PHP.
S’aconsella començar amb temps el treball sobre el mòdul perquè la seva posada en pràctica pot comportar més inconvenients dels que en un principi es podrien preveure, sobretot en la Pràctica.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PAC2: Control d’esdeveniments amb jQuery [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC es basa en el control d’esdeveniments a partir de jQuery..

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

 • BLOC 1: control del moviment d’un element mitjançant l’encadenament d’esdeveniments.
 • BLOC 2: introducció dinàmica d’elements en una llista HTML.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents a jQuery. És molt important dominar els diferents tipus de selecció així com la declaració de funcions que recullen esdeveniments.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC1: HTML i peticions asíncrones [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC pretén fer una introducció a les principals funcionalitats aportades amb la introducció de l’HTML5, així com fer un senzill exercici on s’implementi l’objecte XMLHttpRequest.

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

 • BLOC 1: investigació sobre les principals tecnologies implicades en el desenvolupament de la Web 2.0
 • BLOC 2: pràctica amb algunes de les tècniques implicades en el procés de petició asíncrona (AJAX i JSON).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents, sobretot en el referent a AJAX i JSON i peticions asíncrones. Els continguts no són excessivament complexos però poden dur a equívocs si no es tenen clars des de l’inici.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament, incloent el procés de documentació.

Valoració: A