PAC2: vídeo [Integració Digital de Continguts]

evolució

En el tercer mòdul del semestre es treballen els diferents passos que intervenen en la digitalització de les imatges i els diferents factors que cal tindre presents. Després d’haver realitzat el primer mòdul d’àudio, es podrà observar com el procés de digitalització de so i d’imatges té una estructura molt similar i justifica la importància d’entendre els conceptes de base per poder-los aplicar en més d’un entorn. En aquesta PAC s’avaluarà la part més teòrica dels continguts vistos en el mòdul.

La PAC2 gira al voltant del procediment de digitalització de senyals analògics d’imatge, així com dels processos que hi estan involucrats. Pren especial rellevància el tractament d’efectes d’aliàsing  o la minimització de patrons de moiré.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és molt reconamanable fer una lectura acurada del mòdul corresponent. Paral·lelament, cal seguir treballant el mòdul referent a Processing.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

PAC1: àudio [Integració Digital de Continguts]

evolució

Al llarg del semestre es tracten tres temes principals: la programació amb Processing i el tractament de l’àudio i l’imatge. Són unes temàtiques a priori independents entre si, però que tendeixen a unir-se per poder obtindre uns productes amb un gran nivell d’interactivitat. L’assignatura d’IDC pretén assolir el grau de coneixement per poder realitzar un ús conjunt d’aquestes temàtiques per poder obtindre un producte complert.

La PAC1 gira al voltant del procediment de digitalització de senyals analògics d’àudio, així com dels processos que hi estan involucrats.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és molt reconamanable fer una lectura acurada del mòdul d’àudio. Els continguts teòrics estan enriquits amb diferents aplicatius que ofereixen exemples sonors dels exercicis plantejats. Serà interessant accedir-hi des de la versió web dels materials.
Paral·lelament, cal seguir treballant sobre el mòdul de Processing, ja que una de les activitats requereix el desenvolupament d’una senzilla aplicació amb aquest llenguatge de programació.

Dificultat: mitjana

Durada: 8/10 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS

PRA2: Processing – Gestió de flux del programa [Integració Digital de Continguts]

evolució

Aquesta Pràctica suposa la segona aproximació a Processing, que tal i com es comentava en el post anterior, és una aplicació de codi obert amb un llenguatge orientat a objectes per a la programació d’imatges, animació, i so.

Aquesta pràctica proposa definir un guió format per 2 frames que compleixi amb aquestes condicions:

  1. Frame1: apareix un text per pantalla indicant que estem “PARATS”.
  2. Frame2: apareix un text per pantalla indicant que estem “SALTANT”.
  3. Els textos anteriors s’han d’escriure des de funcions que crearem fora de la funció draw().
  4. L’acció que ens farà passar d’un frame a un altre serà el clic del ratolí.
  5. A partir de les capes del fitxer jumping.psd crearem 3 imatges diferents. Al arrencar el programa estarem en el frame 1 i apareixerà una d’aquestes imatges.
  6. Quan anem al frame 2, utilitzarem les 3 imatges per anar-les intercanviant entre si i simular una animació del personatge saltant.
  7. Si tornem al frame1 el personatge quedarà quiet fins que tornem a saltar al frame2.
  8. Opcionalment podem editar l’imatge del personatge perquè el fons sigui transparent. També podem afegir algun element extra com per exemple un ocell que passi volant, es clar que aquest ocell no pot parar de volar estiguem al frame que estiguem (utilitzeu una funció específica per controlar-lo).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: cal tenir clar el concepte de construcció de guió i gestió de flux amb Processing, mètode perfectament aplicable a altres lleguatges de programació.
En aquest sentit és aconsellable dominar l’ús de l’estructura condicional switch, que ofereix el control sobre múltiples opcions.
Tal i com es va comentar, és una part de l’assignatura molt assequible si s’ha treballat amb anterioritat amb altres llenguatges de programació. En cas contrari cal seguir amb molta atenció la informació present al mòdul.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A


DOCUMENTS ADJUNTS

PRA1: Processing [Integració Digital de Continguts]

evolució

Al llarg de l’inici del semestre es treballarà la programació amb Processing, una aplicació de codi obert amb un llenguatge orientat a objectes per a la programació d’imatges, animació, i so. L’assignatura d’IDC pretén assolir el grau de coneixement per poder realitzar un ús conjunt d’aquestes temàtiques per poder obtindre un producte complert.

La Pràctica proposa desenvolupar el nostre primer programa que mostri un missatge per pantalla sobre requadre que vagi canviant de color. Com a mínim hi ha d’haver dos colors. Com a part opcional, es demana que el color del text també canvii i que el color de fons sigui un degradat continu (que vagi fent una transició suau entre els diferents colors en comptes de canviar bruscament d’un a l’altre).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: és una part de l’assignatura molt assequible si s’ha treballat amb anterioritat amb altres llenguatges de programació. En cas contrari cal seguir amb molta atenció la informació present al mòdul.

Dificultat: mitjana

Durada: 5/6 hores aproximadament.

Valoració: A

DOCUMENTS ADJUNTS