PRA1: Gestió de reserves [Programació Web Avançada]

evolució

PHP – JS – jQuery – MySQL – AJAX

L’objectiu de la Pràctica és desenvolupar una aplicació web on es podran registrar les reserves d’un restaurant. Amb aquesta aplicació es podran donar d’alta, de baixa i fer modificacions de les reserves. A més, els empleats del restaurant disposaran de pàgines per visualitzar les reserves i així planificar el menjador amb anterioritat.

L’aplicació desposa de quatre pagines:

  • Llistat de reserves: mostra totes les reserves registrades a la BD. L’actualització de la pàgina després de qualsevol eliminació de registre es farà amb AJAX i jQuery.
  • Formulari de reserva: estableix el formulari de càrrega de registre a la BD. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
  • Formulari de modificació: mostra les dades d’un registre en un formulari de modificación. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
  • Llistat de reserva 24 hores: mostra totes les reserves previstes per les properes 24 hores.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Per fer un bon plantejament de l’aplicació i uns correcta implementació serà intéressant tenir presents les següents consideracions:

  • domini dels diferents sistemes de selecció emprats per jQuery
  • coneixements de gestió de phpMyAdmin i de sintaxi MySQL
  • coneixements de PHP i dels mètodes relacionats amb l’establiments de cerques en BBDD.
  • coneixements de JavaScript per realitzar validacions des del costat del client.

Dificultat: alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC2: Control d’esdeveniments amb jQuery [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC es basa en el control d’esdeveniments a partir de jQuery..

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

  • BLOC 1: control del moviment d’un element mitjançant l’encadenament d’esdeveniments.
  • BLOC 2: introducció dinàmica d’elements en una llista HTML.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents a jQuery. És molt important dominar els diferents tipus de selecció així com la declaració de funcions que recullen esdeveniments.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament.

Valoració: A