PRA1: Gestió de reserves [Programació Web Avançada]

evolució

PHP – JS – jQuery – MySQL – AJAX

L’objectiu de la Pràctica és desenvolupar una aplicació web on es podran registrar les reserves d’un restaurant. Amb aquesta aplicació es podran donar d’alta, de baixa i fer modificacions de les reserves. A més, els empleats del restaurant disposaran de pàgines per visualitzar les reserves i així planificar el menjador amb anterioritat.

L’aplicació desposa de quatre pagines:

  • Llistat de reserves: mostra totes les reserves registrades a la BD. L’actualització de la pàgina després de qualsevol eliminació de registre es farà amb AJAX i jQuery.
  • Formulari de reserva: estableix el formulari de càrrega de registre a la BD. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
  • Formulari de modificació: mostra les dades d’un registre en un formulari de modificación. Requereix validació de camps i gestió d’avisos mitjançant jQuery.
  • Llistat de reserva 24 hores: mostra totes les reserves previstes per les properes 24 hores.

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Per fer un bon plantejament de l’aplicació i uns correcta implementació serà intéressant tenir presents les següents consideracions:

  • domini dels diferents sistemes de selecció emprats per jQuery
  • coneixements de gestió de phpMyAdmin i de sintaxi MySQL
  • coneixements de PHP i dels mètodes relacionats amb l’establiments de cerques en BBDD.
  • coneixements de JavaScript per realitzar validacions des del costat del client.

Dificultat: alta

Durada: 10/12 hores aproximadament.

Valoració: A


PAC1: HTML i peticions asíncrones [Programació Web Avançada]

evolució

La PAC pretén fer una introducció a les principals funcionalitats aportades amb la introducció de l’HTML5, així com fer un senzill exercici on s’implementi l’objecte XMLHttpRequest.

Per fer-ho caldrà treballar sobre els següents blocs:

  • BLOC 1: investigació sobre les principals tecnologies implicades en el desenvolupament de la Web 2.0
  • BLOC 2: pràctica amb algunes de les tècniques implicades en el procés de petició asíncrona (AJAX i JSON).

Data: any 2014 [1r semestre]

A tenir en compte: Cal fer una lectura acurada dels mòduls corresponents, sobretot en el referent a AJAX i JSON i peticions asíncrones. Els continguts no són excessivament complexos però poden dur a equívocs si no es tenen clars des de l’inici.

Dificultat: mitjana

Durada: 7/8 hores aproximadament, incloent el procés de documentació.

Valoració: A